Sairauslomaohjeistus Taipalsaaren kunnassa (päivitetty Yt-ryhmässä 17.12.2019 § 89)

  • Sairauslomaohjeistus Taipalsaaren kunnassa (päivitetty Yt-ryhmässä 17.12.2019 § 89)

    Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) V luvun 1 §:n mukaan viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada virka-/työvapaata (sairauslomaa), jos hän on sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi estynyt hoitamasta virkaansa/ työtään.
  • Työkyvyttömyydestä on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Työkyvyttömyys voidaan osoittaa myös muulla luotettavalla tavalla enintään viisi päivää tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksen perusteella tätä pitemmänkin työkyvyttömyyden osalta, jollei sairausloman myöntäjä katso lääkärintodistuksen esittämistä näissäkin tapauksissa erityisestä syystä tarpeelliseksi.
    Sairausloma omalla ilmoituksella ja esimiehen luvalla

Sairausloma omalla ilmoituksella ja esimiehen luvalla

Taipalsaaren kunnanhallitus päätti 17.11.2015 § 226, että viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada oman selvityksen ja hakemuksen perusteella palkallista sairauslomaa kerrallaan enintään viisi (5) kalenteripäivää, mikäli hän on estynyt hoitamaan tehtäväänsä epidemialuonteisen, äkillisen ja lyhytaikaisen sairauden takia, jollei esimies/sairausloman myöntäjä katso lääkärintodistuksen esittämistä näissäkin tapauksissa erityisestä syystä tarpeelliseksi.

Palkallisen sairausloman myöntämisen ehtona on, että viranhaltija/työntekijä ilmoittaa esimiehelle työkyvyttömyyden syyn välittömästi puheluna ja pyytää esimiehen kannan asiaan. Esimiehen tulee olla perillä tilanteesta koko sairauspoissaolon ajan. Viranhaltija/työntekijä informoi esimiestä vaikka joka päivä esimerkiksi puhelimitse tai tekstiviestillä, esimiehen ohjeistuksen mukaan.

Viranhaltija/työntekijä tekee töihin palattuaan sairauslomastaan anomuksen ESS:iin.

Mikäli työkyvyttömyys jatkuu, tulee viranhaltijan/työntekijän hakeutua terveydenhoitajan/lääkärin vastaanotolle. Työterveyshoitaja/terveydenhoitaja voi kirjoittaa sairauslomatodistuksen enintään 5 kalenteripäivälle.

Sairastuminen vuosilomalla

Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa tai sen aikana sairauden tai tapaturman johdosta työkyvytön, siirretään työkyvyttömyysajalle sijoittuvat vuosiloma- tai säästövapaapäivät myöhäisempään ajankohtaan, mikäli viranhaltija/työntekijä pyytää siirtoa ilman aiheetonta viivytystä ja mikäli mahdollista ennen loman alkua. Työnantajan pyynnöstä viranhaltija/työntekijä on velvollinen esittämään lääkärintodistuksen tai työnantajan harkinnan mukaan osoittamaan työkyvyttömyytensä muulla luotettavalla tavalla (terveydenhoitajan todistus).

Alle 12-vuotiaan lapsen äkillinen sairastuminen KVTES V luku 9 § Tilapäinen hoitovapaa

Viranhaltijan/työntekijän alle 12-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään 4 työpäivää kerrallaan. Tilapäisen hoitovapaan ajalta maksetaan varsinainen palkka enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien.

Toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava välittömästi tilapäisen hoitovapaan käyttämisestä, syystä ja arvioidusta kestoajasta. Viranhaltijan/työntekijän on esitettävä luotettava selvitys tilapäisen hoitovapaan perusteista sekä selvitettävä, ettei toinen lapsen vanhemmista käytä tilapäistä hoitovapaata samanaikaisesti.

Luotettavaksi selvitykseksi lapsen sairastumisesta katsotaan esimerkiksi terveydenhoitajan antama tai muu työnantajan hyväksymä selvitys (esim. lasten- tai päivähoitajan selvitys).

ESS-koodeja sairauspoissaoloille:

19 Sairausloma, oma selvitys
20 Sairausloma lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen perusteella
21 Vapaa-ajan tapaturma
27 Äkillisesti sairastuneen lapsen hoito
50 Työtapaturma
51 Työmatkatapaturma