Tämä ohje on käsitelty yt-ryhmässä 17.12.2019 ja se perustuu KVTES työaikaluvun 4 § 2 momentin 4. ja 5. kohtiin. Pääsääntöisesti kaikki lääkärissäkäynnit, tutkimukset ja hoidot tulee aina hoitaa omalla ajalla, työnantajan määräämiä tutkimuksia lukuun ottamatta. Ensisijaisesti tulee aina selvittää, onko käynti mahdollista tehdä esimerkiksi vapaapäivänä, liukuvan työajan liukuman puitteissa tai työvuoroja järjestelemällä. Jos käynti ei ole mahdollista järjestää omalla ajalla, noudatetaan seuraavia ohjeita.

Työnantajan määräämät terveydenhoidolliset tutkimukset

KVTES III luvun 4 § 2 momentin 4 kohdan mukaan työnantajan määräämiin terveydellisiin tutkimuksiin ja tarkastuksiin taikka viranhoidon / työn edellyttämiin lakisääteisiin tarkastuksiin kulunut aika luetaan työajaksi silloinkin, kun se tapahtuu henkilön vapaa-aikana. Tarvittaessa työntekijän / viranhaltijan pitää esittää tutkimuksen tai tarkastuksen suorittaneen henkilön tai laitoksen antama todistus varsinaiseen tutkimukseen tai tarkastukseen kuluneesta ajasta.

Työnantajan määräämiä ja lakisääteisiä terveystarkastuksia tehdään

• työhön tultaessa (työhöntulotarkastus) tai määräajoin, jos työstä voi aiheutua erityistä sairastumisen tai tapaturman vaaraa (määräaikaistarkastus kutsuttuna)
• työperäisten terveysvaikutusten ja sairauksien toteamiseksi
• työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi
• jäljellä olevan työkyvyn arvioimiseksi työkyvyn ollessa alentunut
• pitkien sairauspoissaolojen yhteydessä

Tutkimuksiin tai tarkastuksiin mahdollisesti liittyvää matka-aikaa ei lueta työajaksi. Kuitenkin, jos viranhaltija / työntekijä on työpäivänsä kuluessa käyttänyt aikaansa matkustamiseen niihin liittyen, ei hänen tarvitse työskennellä tätä vastaavaa aikaa muuna ajankohtana eli työaikaa ei tästä syystä pidennetä.

Jos kyseessä ei ole työnantajan määräämä tutkimus tai tarkastus eikä lakisääteinen tarkastus, määräys ei tule lainkaan sovellettavaksi. Mikään muu terveydenhoidolliseen tutkimukseen, tarkastukseen tai hoitoon kulunut aika ei ole työaikaa. Esimerkiksi se, että työnantaja tarjoaa mahdollisuuden käydä ikäkausitarkastuksessa, ei tarkoita, että kyseessä on työnantajan määräämä tutkimus tai tarkastus, eikä työnantaja  myöskään velvoita työntekijää osallistumaan tarkastukseen. Ikäkausitarkastusta varten työntekijä voi pyytää työstä vapautusta, mutta käydessään ikäkausitarkastuksessa vapaa-ajallaan, ei ikäkausitarkastusta lueta työajaksi eikä sitä varten tarvitse pyytää työstä vapautusta. 

Lääkärin määräämät tutkimukset

KVTES III luvun 4 § 2 momentin 5 kohdan mukaan aikaa, joka työntekijältä / viranhaltijalta on kulunut lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin kuten erikoislääkärin, laboratorio- tai röntgentutkimuksiin, ei lueta työajaksi. Pääsääntönä on, että työntekijä käy myös lääkärin määräämissä tutkimuksissa omalla vapaa-ajallaan.

Jos pääsääntöä ei voida noudattaa ja viranhaltija kuitenkin todellisen tarpeen vaatiessa joutuu työaikanaan lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin, järjestetään niitä varten vapautus työstä. Todellisella tarpeella tarkoitetaan sitä, että tutkimus ei ole tehtävissä työajan ulkopuolella tai että kyseessä on äkillinen tutkimustarve.

Jos määräyksen edellytykset täyttävä tutkimus tai äkillisestä hammassairaudesta johtuva toimenpide matka-aikoineen ajoittuvat viranhaltijan / työntekijän varsinaiseen työaikaan, työaikaa ei tästä syystä pidennetä. Aikaa ei lueta työajaksi, mutta aika on viranhaltijalle / työntekijälle palkallista aikaa.

Määräys koskee myös synnytystä edeltäviä lääketieteellisiä tutkimuksia, mikäli tällainen tutkimus on suoritettava työaikana. Synnytystä edeltävillä tutkimuksilla tarkoitetaan sekä lääkärin että muun terveydenhoitohenkilökunnan suorittamaa tutkimusta taikka tällaiseen tutkimukseen perustuvan laboratorio- tai muun vastaavan kokeen suorittamista, joka perustuu selvitystarpeeseen raskaana olevan viranhaltijan / työntekijän tai sikiön terveydentilasta.

Viranhaltijalle / työntekijälle järjestetään vastaava vapautus työstä myös äkillisen hammassairauden johdosta työajalle sattuvan hoitotoimenpiteen vuoksi, jos äkillinen hammassairaus vaatii samana päivänä tai saman työvuoron aikana annettavaa hoitoa eikä viranhaltija / työntekijä voi saada hoitoa työajan ulkopuolella. Työkyvyttömyys ja hoidon kiireellisyys osoitetaan hammaslääkärin antamalla todistuksella.

Työterveyshuollon suorittamaa ikäkausitarkastusta varten voi pyytää työstä vapautusta.

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden tulee ilmoittaa tutkimusajankohdasta työnantajalle niin pian kuin se on mahdollista. Hyvissä ajoin tapahtuva ilmoittaminen mahdollistaa sen, että työvuorojärjestelyjä tehtäessä voidaan etukäteen ottaa huomioon tutkimuksissa käynnin tarve siten, että se voi pääsääntöisesti tapahtua työajan ulkopuolella.

Oma-aloitteiset lääkärissäkäynnit

KVTES III luvun 4 § 2 momentin 5 kohtaa ei tule sovellettavaksi lainkaan työntekijän / viranhaltijan oma-aloitteisissa lääkärissä, hammaslääkärissä ja hoidossa käyntien osalta, useamman päivän kerrallaan kestävissä tutkimuksissa, jotka on suoritettu viranhaltijan / työntekijän oma-aloitteisen lääkärissäkäynnin yhteydessä. Esim. säännöllisesti otettavat verikokeet, fysikaaliset hoidot, joukkoseulonnat, kontrollikäynnit.

Edellä olevat käynnit ovat palkatonta aikaa, mikäli ne joudutaan käymään työajalla.
 

Työterveyshuolto

Työterveyshuollossa tehtyihin työnantajan määräämiin tutkimuksiin ja tarkastuksiin taikka viranhoidon/työn edellyttämiin lakisääteisiin tarkastuksiin kulunut aika luetaan työajaksi. Ks. kohta Työnantajan määräämät terveydenhoidolliset tutkimukset. Ikäkausitarkastusta varten voi esimieheltä pyytää työstä vapautusta.

Työntekijän oma-aloitteisesti hakeutuessa työterveyshuoltoon lääkärin tarkastuksiin tai tutkimuksiin ei noudateta KVTES III luvun 4 § 2 momentin 5 kohtaa, vaan käynnit ovat palkatonta aikaa, mikäli ne tehdään työaikana

Lisää ohjeistusta KT Kuntatyönantajien sivuilta tästä.