Etusivu

Rakennuslupa

Rakennuslupa joka vaaditaan rakentamiseen, hae rakannuslupaa.

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Hakemus on toimitettava rakennusvalvontaan rakennustarkastajalle.

Muut selvitykset ja asiakirjat:

Rakennuslupahakemukseen

 • 1 kpl lupahakemus (Rakennus-, toimenpide-, maisematyö- tai purkamislupalomake)
 • 1 kpl Rakennushankeilmoitus (RH1) Lomake/rakennettava rakennus
 • 3 sarjaa pääpiirustuksia (pohjat, julkisivut, leikkaukset MK 1:50 tai 1:100, hormileikkaus 1:20)
 • 3 kpl asemapiirroksia, MK 1:200 tai 1:500
 • 3 kpl ympäristökarttoja, esim. MK 1:10000 (merkitse rakennuspaikka)
 • 1 kpl tontin hallintaoikeutta osoittava asiakirja (lainhuutotodistusjäljennös tai kauppakirjajäljennös tai vuokrasopimusjäljennös)
 • 2 kpl suunnitelma/selvitys kiinteistön jätevesien käsittelytavasta tai järjestelmästä
 • 1 kpl energiaselvitys, johon sisältyy pääsuunnittelijan antama energiatodistus
 • 1 kpl selvitys/rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista = maaperäselvitys
 • Selvitys naapurien kuulemisesta (Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta)
 • Poikkeamislupapäätös lainvoimaisuustodistuksella (mikäli poikkeamislupaa haettu)

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Verkkoasiointi

Rakennusvalvonnan sähköinen lupapalvelu

Palvelun avulla voit hakea lupaa useimpiin rakentamista koskeviin hankkeisiin

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Rakennustarkastaja

Tekninen palvelut, rakennusvalvonta, Rakennustarkastaja

Lisää tietoa
Puh. +358 40 1676610

Tekniset palvelut Palvelusihteeri

Rakentamiseen liittyvät toimistoasiat, Vesi- ja jätevesi tiedustelut ja lukemien vastaanotto

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7106087

Lomakkeet

Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta

Lomake, jolla naapurille ilmoitetaan rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupalomake

Lomake jolla haetaan rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupa sekä tehdään toimenpideilmoitus.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennushankeen huoneistotiedot (RH2)

Huoneistotiedot uusista ja laajentamisen tai muutostöiden yhteydessä muuttuvista asuinhuoneiston tiedoista.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennushankeilmoitus (RH1)

Rakennusluvan hakija täyttää lomakkeen ja palauttaa sen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä

Lomake: Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä

Lisää tietoa
Lataa lomake

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Lomake selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Lisää tietoa
Lataa lomake

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeaminen

Hakemus: suunnittelutarveratkaisu tai poikkeaminen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta

Lomake: yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut

Taipalsaaren kunta rakennusvalvonta- ja lupapalvelut

Kellomäentie 1, 54920 TAIPALSAARI

Kaikki tiedot

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132