Taipalsaaren kunta - esiopetus

Esiopetus

Esiopetusta tarjotaan päiväkodeissa Vehkataipaleella, Kirkonkylällä ja Saimaanharjulla.

Esiopetuksesta vastaa pedagogisesti koulutettu henkilökunta. Esiopetuksen sisällöt toteutetaan varhaiskasvatuksen pedagogisilla menetelmillä: leikki, toiminnallisuus, elämyksellisyys, ja vuorovaikutus vertaisryhmässä ovat keskeisessä asemassa. Tavoitteena on rakentaa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen. Tämä edellyttää kiinteätä yhteistyötä alkuopetuksen kanssa. Esiopetuspaikan valinnassa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon lapsen tuleva koulu.

Esiopetusta tarjotaan Vehkataipaleella Tiitiäisen päiväkodissa, Kirkonkylällä Liljan päiväkodissa ja Saimaanharjulla Satulaivan päiväkodissa.

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään pääsääntöisesti samassa toimintaympäristössä kuin esiopetus.

Asiakasmaksu määräytyy palvelutarpeen ja perheen tulojen mukaan. Maksua alentavana tekijänä otetaan huomioon perusopetuslain (628/1998) mukainen maksuton esiopetus. Kun lapsi aloittaa esiopetuksen maksun perusteena käytetään 55 % kokoaikaisesta maksusta.

 

Lomakkeet:

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Seuraava toimintavuosi käynnistyy elokuussa 2016. Ilmoitamme yleisestä hakuajasta vuoden alussa.

Lapsella on oikeus saada oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena maksutonta esiopetusta. Esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa joka pohjautuu valtakunnallisiin...

Esiopetuksen oppilaskuljetukset

Esikoululaisten matkoista ja kuljetuksesta säädetään perusopetuslaissa § 32.

Taipalsaaren sivistyslautakunta on päättänyt 11.4.2016 § 32 esiopetuksen oppilaiden kuljetuksesta seuraavasti: Jos lapsi tulee päivähoitoon ennen esiopetusta tai jää päivähoitoon...