Etusivu

Satamasäännöt ja vuokrausehdot

Tekninen lautakunta 9.9.2021 § 10

Yhteisen edun, viihtyvyyden sekä yleisen turvallisuuden ja siisteyden vuoksi on Taipalsaaren kunnassa laadittu seuraavat satamasäännöt noudatettaviksi kunnan pienvenesatamissa.

A. Sataman järjestys ja siisteys

 1. Satama-alueella on jokaisen noudatettava tätä ohjesääntöä, hyviä tapoja ja yleistä siisteyttä.
 2. Jokainen olkoon kohdaltaan vastuussa siitä, että satama-alue pysyy siistinä ja ettei tulipalo- tai muuta vaaratilannetta pääse syntymään.
 3. Laituri- ja satama-alue laitureineen on varattu vain venepaikan vuokranneille sekä vieraileville veneilijöille. 
 4. Veneen kapteeni vastaa seurueensa mallikelpoisesta käyttäytymisestä. Tapaturmien ja vahinkojen estämiseksi heidän tulee myös huolehtia siitä, etteivät heidän alaikäiset lapsensa oleskele aiheettomasti laiturilla.
 5. Tavaroiden säilytys laiturilla ja muualla satama-alueella on kielletty.
 6. Vain venepaikan vuokraaja voi kuittausta ja suoritettua paikkamaksua vastaan saada haltuunsa satama-alueen avaimen. Avainta ei saa luovuttaa ulkopuoliselle. Vuokra-ajan päätyttyä avain on palautettava.
 7. Laiturin portit on aina lukittava.
 8. Roskien heittäminen, öljyn laskeminen tai WC:n tyhjentäminen satama-altaaseen tai maahan on ehdottomasti kielletty. 
 9. Roskia saa sijoittaa vain niitä varten varattuihin astioihin Astioiden puuttuessa tai niiden täyttyessä on jätteet kuljetettava aluekeräyspisteelle. Jäteastiat on tarkoitettu veneessä syntyvälle jätteelle, niitä ei ole mitoitettu mökkijätteelle.
 10. Venelaitureihin tai venesatamiin ei saa rakentaa mitään ilman Taipalsaaren kunnan lupaa eikä niissä saa säilyttää muita tavaroita. 
 11. Soutuvenepaikoilla olevien kiinnityskivien/merkkien siirtäminen on kiellettyä. 
 12. Autojen ja trailereiden lyhytaikainenkin paikoitus on tehtävä siten, ettei se estä autolla tai muilla kulkuvälineillä tapahtuvaa liikkumista satama-alueella. 
 13. Venettä ei saa säilyttää venepaikalla veneilykauden ulkopuolella. 
 14. Venetrailereita ei saa säilyttää autoille varatuilla pysäköintipaikoilla, eikä kiveyksillä.

B. Venepaikat

 1. Venepaikka varataan ja maksetaan sähköisen varausjärjestelmän kautta vuodeksi kerrallaan. Linkki varausjärjestelmään löytyy Taipalsaaren kunnan nettisivuilta. 
 2. Veneenomistajalla on oikeus uusia venepaikkavarauksensa vuosittain Taipalsaaren kunnan ilmoittaman ajanjakson puitteissa. Varaamattomat paikat tulevat vapaasti varattaviksi em. ajanjakson päätyttyä. Pappilanniemen venesataman paikoista 25 % on varattavissa vain vuodeksi kerrallaan ilman uusimismahdollisuutta. Nämä paikat tulevat siis varattaviksi vasta yleisellä varausjaksolla.
 3. Paikkavarauksen voi perua ilmoittamalla siitä kirjallisesti Taipalsaaren kuntaan. Maksettua paikkavarausta ei palauteta.
 4. Venepaikan hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.
 5. Venepaikan vuokraaja ei voi siirtää venepaikan vuokra- tai käyttöoikeutta toiselle henkilölle ilman Taipalsaaren kunnan suostumusta. Venepaikan haltijan ja veneen haltijan tulee kuulua samaan talouteen.
 6. Satamapaikkaa varattaessa on ilmoitettava varausjärjestelmän vaatimat yhteys- ja venetiedot.
 7. Vuokralainen saa kiinnittää veneensä vain hänelle vuokrattuun venepaikkaan.
 8. Kunta pidättää itsellään oikeuden venepaikkojen muuttamiseen ja vaihtamiseen. Kunnalla on oikeus kesken vuokrakauden osoittaa veneelle toinen paikka, joka on veneen ominaisuudet huomioiden (koko, syvyys) soveltuva.

C. Huolellisuusvelvoite ja vahingot

 1. Venettä laituriin kiinnitettäessä ja sitä irrotettaessa sekä veneen laiturissa kiinni ollessa, on noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja veneen sivuilla on käytettävä riittävästi suojaimia. Vene on kiinnitettävä laituriin huolellisesti ja pitävästi sekä käytettävä tarvittaessa joustimia kiinnitysköysissä.
 2. Veneen säilyttäminen venepaikalla sekä vesillä liikkuminen venelaiturialueella tapahtuu vuokralaisen omalla vastuulla. Kunta ei korvaa venepaikan käyttämisestä aiheutuvia vahinkoja muutoin kuin vahingonkorvauslain perusteella. Laitureissa, rakenteissa sekä niihin kuuluvissa laitteistoissa havaittavista vaurioista tai vioista tulee välittömästi ilmoittaa kunnan tekniseen toimeen.
 3. Kunta ei vastaa venelaiturialueella mahdollisesti vuokralaiselle aiheutuvista vahingoista, esimerkiksi alueelle pysäköityjen ajoneuvojen tai alueella olevien veneiden ilkivaltavahingoista tai sääolosuhteiden aiheuttamista vahingoista.
 4. Kunnalla on oikeus poistaa veneilykaudella väärin kiinnitetyt veneet (esim. väärällä venepaikalla tai maksutta olevat veneet), luvattomat rakenteet (esim. laiturille luvatta tehdyt rappuset) ja korjaustöiden tiellä olevat veneet ja rakenteet. Vuokralaisella ei ole oikeutta kiinnittää laitureihin mitään johtoja, rakennelmia tai laitteita eikä laitureilla saa säilyttää mitään irtainta.
 5. Kunnalla on oikeus vuokralaisen kustannuksella poistaa alueelle tuotu tai sinne kuulumaton irtain omaisuus toimittamalla arvoton tavara hyötyjäteasemalle tai muutoin hävittämällä tai myymällä irtain omaisuus jolla on myyntiarvo, julkisella huutokaupalla tai muulla soveltuvalla tavalla.