Etusivu
26.3.2021

Taipalsaaren kunnan tilinpäätös 2020

Kunnan taloudessa oli positiivisia odotuksia lähdettäessä vuoteen 2020. Olihan takana, viiden alijäämäisen vuoden jälkeen, positiivinen tulosvuosi 2019 ja vielä parempaa odotettiin ja arvioitiin vuodelta 2020. Talousarvio voitiin vahvistaa 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäisenä. Tämän myötä vanhat alijäämät voitaisiin kuitata. Odotukset talouden kääntymisestä positiiviselle uralle olivat realismia.

No niinhän siinä sitten kävikin. Vuodesta muodostui kuitenkin hyvin erikoinen ja haasteellinen yhden tekijän takia. Ja tämä tekijä oli korona.

Toiminnallinen muutos koronan takia oli suuri. Maaliskuussa koulut siirtyivät etäopetukseen, julkiset tilat kiinni ja kunnan henkilöstö siirtyi etätöihin sitä mukaa, kun se töiden ja työvälineiden kannalta oli mahdollista. Uusia etätoimintamuotoja kehiteltiin mm. nuorisotoimessa ja etäkokousten mahdollistamiseksi päätettiin hallintosäännön muutoksista ja teknisiä valmiuksia paranneltiin. Henkilöstö joutui vielä kerran yt-neuvottelun alle, olihan niitä ollut vuonna 2019 jo kaksi kertaa. Loppujen lopuksi lomautuksiin, joita siis yt-neuvottelut sulkutilanteen takia koskivat, ei jouduttu, kun kuntien toimintoja voitiin avata pikku hiljaa toukokuun aikana ja sulkutoimien alla oleville työntekijöille voitiin osoittaa korvaavia töitä.

Kuntien taloudessa koronan vaikutus näkyi ennen kaikkea verotulokertymässä. Valtion lisätalousarvioissa kunnille kompensoitiin koronan aiheuttamaa verotulojen romahdusta ja myös epidemian aiheuttamia lisäkustannuksia. 

Etelä-Karjalan kunnille lisää taloudellista rasitusta tuli Eksoten ns. palkkapommista. Työmarkkinatuomioistuimen päätökseen pohjautuen Eksote joutui maksamaan takautuvia palkkasaatavia. Tämä palkkaharmonisoinnista aiheutuva summa oli kokonaisuudessaan 29,4 miljoonaa euroa, josta Taipalsaaren osuus oli 0,8 miljoonaa euroa. Eksoten alijäämäkirjaus oli kokonaisuudessaan Taipalsaaren osalta 1.129.798 euroa, josta aiemmin oli kirjattu 325 000 euroa. Tulosvaikutteinen kirjaus 2020 on näiden edellä mainittujen erotus 804.798 euroa.

Taipalsaaren kunnan vuoden 2020 tilikauden tulos oli kaikesta huolimatta 1.166.118,16, ja poistoeron kirjauksen jälkeen 1.258.852,48 euroa ylijäämäinen. Tämä oli talousarviossa ennakoitua tasoa. Talousarvio sisälsi tasapainottamistoimia 587 000 euroa, josta tulojen lisäyksiä 150 000 euroa ja säästötoimia 437 000 euroa.   

Valtion lisätalousarvioista johtuvat valtionosuuksien lisäykset ja harkinnanvarainen valtionosuus kattoivat koronasta aiheutuvat tulomenetykset ja lisäkustannukset sekä Eksoten alijäämästä johtuvan noin 0,8 milj. euron pakollisen varauksen. Hyvään lopputulokseen ovat kuitenkin vaikuttaneet merkittävästi myös talouden tasapainottamiseksi tehdyt toimet. Ilman Eksoten palkkaharmonisoinnista johtuvaa lisäkirjausta vuoden 2020 ylijäämä olisi ollut reilut 2 milj. euroa ylijäämäinen.

Toimintatuotoissa (toteuma 2.621.657 euroa) jäätiin hiukan alle talousarvion ja edellisvuoden toteuman. Koronan takia tuloja jäi jonkin verran kertymättä. Sen sijaan erilaista hankerahoitusta saatiin enemmän kuin edellisvuonna. Myyntituotot vastasivat talousarviota.

Toimintakulujen toteuma vuonna 2020 on 28.166.171,31 euroa. Toimintakulut pysyivät talousarviossaan ja ilman Eksoten ylimääräisiä kirjauseriä olisi pysytty myös alkuperäisessä talousarviossa. Henkilöstö on sitoutuneesti noudattanut hyväksyttyä talousarviota ja pystynyt toiminnallisin muutoksin vaikuttamaan hyvään tulokseen.

Toimintakate oli 25.507.017,74 euroa, joka pysyi talousarviossa.

Verorahoituksessa koronan vaikutus näkyi konkreettisimmillaan. Verotulokertymä oli yhteensä 20.262.459,58 euroa. Talousarviossa odoteltiin reilun 21 miljoonan kertymää. Verotulot jäivät siis noin 800 000 euroa alle alkuperäisen talousarvion. Kertymä jäi kaikissa veroluokissa, eli tuloverossa, yhteisöverotuotoissa ja kiinteistöverotuotossa, alle alkuperäisen talousarvion. Valtionosuuksia saatiin, harkinnanvarainen valtionosuus mukaan lukien 8.157.271 euroa, joka on peräti 1,6 milj. euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Valtionosuudet kompensoivatkin hyvin verotulokertymävajeen ja koronan aiheuttamat lisäkulut.

Vuosikate pysyi vahvana (2.791.794,70 euroa) ja itse asiassa on hiukan parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Poistot olivat 1.625.675,54 euroa. 

Investoinnit olivat maltillisella tasolla nettoinvestointien ollessa 556.200,82 euroa. Isoimmat kohteet olivat teknisen toimen infran perusparannuskohteet (kadut ja tiet investoinnit), koulujen muutostyöt (Saimaanharju ja Kirkonkylä), sekä konsernihallinnossa tiedonhallintalain mukaiset järjestelmäinvestoinnit. 

Pitkäaikaista lainaa on 13.838.323 euroa, joka on 2.989 euroa/asukas. Lainakannan muutos oli -1.817.509,48 euroa.

Vuoden 2020 tulos tarkoittaa sitä, että taseeseen kertynyt kumulatiivinen alijäämä, noin 740 000 euroa, tulee katetuksi ja kunta pääsee tuleviin vuosiin lievästi ylijäämäisenä. Haasteita kuitenkin tuo koronan mahdollinen pitkittyminen ja tämän myötä yleinen talouden kehitys ja sote-menojen kasvu.

Kuntakonsernin taloustilanne vahvistui myös emokunnan tapaan. Konsernin vuosikate oli 3.462.834,65 euroa (ed. vuosi 2.095.832,91 euroa). Tulos ennen satunnaisia eriä oli 1.165.072,31 euroa (ed. vuosi -84.197,02 euroa). Konsernin ylijäämä oli 1.168.815,90 euroa (ed. vuosi 16.440,66 euroa).

Vuosi 2020 oli pandemian vuoksi monelle ihmiselle ja yritykselle painajainen. Pandemia toi kärsimystä ja sulkutoimet laittoivat elinkeinoelämän ja varsinkin palveluyritykset koville. Näistä huolimatta haluan tuoda esille myös positiivisia asioita, niitä valon pilkahduksia vuodelta 2020. Kuntaorganisaatiossa sivistystoimen merkittävä palveluverkkouudistus toimeenpantiin kokonaisuudessaan elokuussa koulujen alettua. Palveluverkkouudistukseen liittyvä toimintatapojen kehittäminen ja vahvistaminen vaatii aikaa, mutta henkilökunta on vienyt muutosta läpi kiitettävästi ja hyvällä motivaatiolla. Tätä vahvistamaan on lisätty avointa vuoropuhelua eri hallintokuntien kesken Sujuva arki-tapaamisten myötä.

Kotimaan matkailu nousi ihan uusiin sfääreihin matkustusrajoitteiden takia. Erityisesti luontomatkailu, vesillä liikkuminen ja pyöräily olivat nosteessa. Pyöräilymatkailua ja Saimaan tunnettuutta edistämään lanseerattiin Eteläisen Saimaan ympäri kulkeva pyöräreitti Saimaan saaristoreitti. Reitin mahdollisti lauttayhteys Taipalsaaren Sarviniemestä Kyläniemeen. Reitti avattiin virallisesti 13.6.2020. Yhteysalukselle odoteltiin ensimmäiselle kesälle noin 500 pyöräilijää, mutta loppujen lopuksi yhteysaluksella kulki reilut 1 500 pyöräilijää! Saaristoreitti tuleekin vakiintumaan joka vuotiseksi matkailutuotteeksi. Hanke oli hieno osoitus verkostomaisesta yhteistyöstä ja mitä sillä saadaan aikaan.

Lopuksi haluan lausua suuret kiitokset henkilöstölle, luottamushenkilöille ja yhteistyötahoille. Raskas koronavuosi on vaatinut paljon meiltä kaikilta ja vielä pitäisi jaksaa. Tätä kirjoittaessa muuntovirus leviää kovasti ja koronaluvut ovat synkempiä kuin koskaan.

Toivotankin ennen kaikkea terveyttä kaikille.

Kari Kuuramaa
kunnanjohtaja